MaH forskningssidor: demo

-- idéskiss, 21 december 1999 --
 

   
   

Syfte: att omedelbart ge intrycket att Malmö högskola arbetar kraftfullt på tvärs av traditionella ämnesindelningar.

Sekundärt syfte: att ge en snabb uppfattning av hur områdenas forskning fördelar sig på olika ämnen.

Sekundärt syfte II: att ge åtkomst till forskarnas egen information och redaktionell information om alla forskningsprojekt.

Animationen nedan visar navigationens grundtanke.
+ Välj teknik-projekt inom K3 i navigeringsreglaget nere till vänster. Övriga rutor leder ingenstans i den här demonstrationen.
+ Välj projektet 2003 års nyhetsmedier i detaljvyn för detaljinformation. Övriga projekt är tomma i demon.
+ Använd sedan ytterramen på navigeringsreglaget för att komma tillbaka till översikten.

 

   
         
   
Sådant
som jag inte
hunnit göra
 

I översikten ska man också kunna välja de enskilda projekten direkt. Rör man markören över en prick kommer en tooltip med projektets namn i kortform. Ett klick på pricken ger samma information som ovan.

Rutorna i navigeringsreglaget borde kanske skifta i gråmättnad beroende på hur mycket projektvolym som finns i motsvarande ruta i matrisen. Kunde förbättra den visuella kopplingen mellan matris och reglage. Har tyvärr inte hunnit experimentera med den möjligheten.

Om man befinner sig i detaljvyn och väljer en annan ruta i matrisen med hjälp av navigeringsreglaget så ska detaljvyn panoreras till den nya rutan. Viktigt för att användaren inte ska tappa känslan av sammanhang.

Den enkla klick-navigeringen bör kombineras med filtrering. Den ska i så fall fungera så att efter filtrering visas bara de projekt/prickar som svarar mot filtervillkoren. Grundläggande filter placeras nertill, mellan navigeringsreglaget och projektens detaljinformation.

 

   
   
Tekniska
detaljer
 

Presentationen ska genereras ur en databas, som åtminstone måste innehålla följande information för varje projekt.

Område (som driver projektet)
Ämnestillhörighet (bestäms t.ex. av huvudfinansiär)
Projektnamn kortform (för tooltip-presentation)
Projektnamn (för presentation i detaljvyn)
Beskrivning (fokus på mål och resultat, ska rymmas nere till höger)
Bild (liten som ska placeras nere till höger)
Projektledare (länkad till kontaktinfo om möjligt)
Länkar för mer information (t.ex. till projektets egen webbplats)
Prickstorlek (liten, mellan eller stor; se nedan)
Prickfärg (vanlig eller markerad; se nedan)

Storleken på pricken som representerar projekt var ursprungligen tänkt att representera storleken på projektet. Liten prick: typiskt endoktorandsprojekt (<0.5 Mkr per år). Mellanprick: halvstort (0.5-1 Mkr per år). Stor prick: hel avdelning eller grupp som arbetar med projektet (mer än 1 Mkr per år).

Ett alternativ är att låta storleken representera webbredaktörens bedömning av omfattningen och tillgängligheten på den digitala information om projektet som erbjuds till besökaren.

Prickfärgen står till webbredaktörens förfogande för att styra besökarens blick. Markering bör användas sparsamt, förslagsvis högst ett markerat projekt per område. Kanske det som nyligen fått en redaktionell feature.

Implementationen bör vara ganska oproblematisk, med ett undantag: algoritmen för att placera prickarna i respektive rutor. Det blir mycket mer visuellt effektivt givet syftet om man placerar dem oregelbundet. Dessutom snyggare. Men också svårare. Man kan tänka sig en kombination av attraktions- och repulsionsvillkor utgående från mitten av rutan och prickarnas storlek, kombinerat med ganska mycket slump. Prestanda är inget problem eftersom prickarnas placering kan beräknas offline och lagras som givna värden i databasen.

Samma resonemang kan användas för placering av projektnamn i detaljvyn.

Sannolikt är det väl mest lämpligt med en halvautomatisk lösning, där programmet beräknar placeringar men webbredaktören kan finjustera direkt i databasen om så önskas.